itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

cechy dobrego kierownika
Lifestyle

Jakie są cechy dobrego kierownika?

Osoby zajmujące stanowisko kierownicze są obarczone dużą odpowiedzialnością za zespół pracowników oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wiele osób nie ma problemu z zarządzaniem ludźmi, natomiast są i takie osoby, które muszą się tego nauczyć.

Kim jest kierownik i jakie ma obowiązki?

Kierownik to osoba organizująca i nadzorująca pracę w zespole mającą na celu ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Osoba będąca na stanowisku kierowniczym zarządza pracownikami i nadzoruje prace zespołu poprzez kontrolę czy wyrobione są normy pracy. Kierownik czuwa nad produkcją poszczególnych elementów oraz pilnuje, aby pracownik nie opuszczał stanowiska pracy. Musi on pilnować, aby nie wystąpiła żadna awaria, a jeśli do niej dojdzie dopilnować, by została ona szybko usunięta.
Kierownik pilnuje, aby w firmie przestrzegane były przepisy BHP, a w razie ich złamania ma prawo nałożyć na pracowników karę. Osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna jest za organizowanie szkoleń dla nowych pracowników i decyduje o przyznaniu podwyżki lub awansu pracownikom, którzy na to zasłużyli.
Do zadań kierownika należy także rozpisywanie harmonogramu prac dla poszczególnych pracowników oraz wprowadzanie metod, które motywują pracowników do efektywniejszej pracy.

Cechy dobrego kierownika

Aby osoba wykonująca obowiązki kierownika robiła to w sposób rzetelny i efektywny, musi mieć następujące cechy:
– samodyscyplina – to zdolność do wykonywania czynności w określonym czasie bez względu na chęci do ich wykonania. Cecha ta pozwala osiągnąć sukces w strefie zawodowej,
– panowanie nad stresem – kierownik musi umieć radzić sobie w stresowych sytuacjach i rozładowywać napięcie wywołane stresem poza miejscem pracy,
– asertywność – jest to zdolność realizacji określonych celów pod wpływem presji otoczenia, a także dbałość o interesy swoje, pracowników i firmy. Podczas sporów dobry kierownik szuka rozwiązania, które nie będzie dla nikogo krzywdzące,
– samodzielność – osoba będąca kierownikiem potrafi rozdzielić i wykonywać zadania, a także samodzielnie doprowadzić realizację projektu do końca,
– koncentracja – przywódca mimo problemów potrafi skupić się na wykonywaniu zadań i osiągnąć wyznaczony cel,
– charyzma – dzięki tej cesze kierownik umie pobudzić pracowników do działania i osiągnięcia wyznaczonego celu,
– empatia – pozwala na wysłuchanie stanowisk pracowników bez oceniania ich oraz w rozwiązywaniu problemów,
-umiejętności mediacyjne – osoba będąca kierownikiem musi umieć zarządzać ludźmi i stawiać się w sytuacji obu stron podczas wystąpienia konfliktu, ponieważ pomoże to skutecznie rozwiązać problem,
– etyczne zachowanie – kierownik musi do każdego zwracać się z szacunkiem i musi umieć dochować tajemnicy,
– pewność siebie – osoby takie umieją znieść porażkę i podejmować ryzykowne decyzje,
– sumienność – ta cecha pozwoli dokładnie wykonywać powierzone obowiązki,
– opanowanie – dobry kierownik panuje nad emocjami w każdej sytuacji i podczas działania kieruje się logiką,
– wnikliwość – kierownik musi umieć wychwycić błędy popełniane przez pracowników i na ich podstawie usprawniać ich pracę.