itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

kalkulator zarobków
Biznes

Kalkulator zarobków – jak wyliczyć realną kwotę wynagrodzenia?

Średnia krajowa to przeciętna wysokość zarobków obliczana przez GUS. Średnia krajowa jest ważnym wskaźnikiem statystycznym, jednak nie zawsze można traktować ją jako realne odzwierciedlenie rzeczywistej wysokości pensji większości społeczeństwa.

Czym jest średnia krajowa?

Średnia krajowa to wskaźnik, którego regularnym obliczaniem zajmuje się Główny Urząd Statystyczny – raporty dotyczące wysokości średniej pensji polskiego pracownika sporządzane są co miesiąc oraz także w wymiarze kwartalnym i rocznym.

Wśród najważniejszych wskaźników mających wpływ na wysokość średniej krajowej można znaleźć między innymi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w obszarze przedsiębiorstw oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. GUS sumuje wszystkie kwoty wynagrodzeń brutto, po czym dzieli je przez liczbę pracowników zatrudnionych w danym okresie rozliczeniowym.

Sporym mankamentem wyliczeń polegających na zsumowaniu wszystkich wynagrodzeń jest fakt, że pensje pracowników najwyższych szczebli znacznie zawyżają uzyskaną kwotę, co może powodować tworzenie nierealnego obrazu, który w niskim stopniu odzwierciedla poziom rzeczywistych zarobków.

Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto

Wielu pracowników, szczególnie na samym początku zawodowej kariery, bardzo często zadaje sobie pytanie o rzeczywistą wysokość wypłaty. Terminy takie jak netto i brutto mogą powodować spore zamieszanie, warto więc dokładnie zapoznać się z ich znaczeniem. Każdy pracownik powinien wiedzieć, że pensja netto oznacza wynagrodzenie, od którego zostały odprowadzone wszystkie wymagane składki. Wynagrodzenie netto to pieniądze, które znajdą się na koncie pracownika.

Z kolei pensja brutto oznacza całościową sumę, którą musi zapłacić pracodawca, by być w stanie zatrudnić pracownika – warto zaznaczyć, że w kwocie tej nie zawierają się koszty ponoszone przez pracodawcę. Na umowie pracownika w większości przypadków będzie widniała kwota brutto, wyższa od realnej pensji otrzymywanej przez pracownika.

Na czym polega kalkulator zarobków?

Kalkulator zarobków to niezwykle przydatne narzędzie, który pomoże w obliczeniu realnej wysokości wynagrodzenia. Kalkulator wynagrodzeń pozwoli na szybkie przeliczenie kwoty wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy B2B.

Kalkulator zarobków pomoże w obliczeniu ostatecznej wysokości pensji, biorąc przy tym pod uwagę wszystkie zależności wynikające z rodzaju zawartej umowy. Za pomocą kalkulatora możliwym będzie również obliczenie składki ZUS oraz wysokość zaliczki PIT. Narzędzie to zaprezentuje również poszczególne koszty pracodawcy. Korzystanie z kalkulatora zarobków może okazać się niezwykle pomocne w przypadku osób, które noszą się z zamiarem zmiany pracy. Dzięki kalkulatorowi bardzo szybko można poznać wady i zalety każdego z dostępnych rozwiązań.

Warto pamiętać, że największe rozbieżności pomiędzy wynagrodzeniem netto i brutto będą pojawiać się w przypadku umowy o pracę – umowa tego typu wymaga od pracownika odprowadzania największych składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne oraz zadatku na podatek dochodowy.